ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (κωδ.: 02/2019)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ΝΠΙΔ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της υλοποίησης εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2014-2020, προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ακόλουθη θέση:

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ (κωδ. Θέσης: 02/2019)

Θα αξιολογηθούν μόνον οι προτάσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν ιδιοχείρως (ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 14:00.

Πληροφορίες εδώ