Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας συμμετέχει στις δράσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για το «ψηφιακό σχολείο», με στόχο την ένταξη, ενσωμάτωση και κριτική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στο Πρόγραμμα Σπουδών και στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική∙ στην ενότητα αυτή θα βρείτε συγκεντρωμένο υλικό από τις σχετικές δράσεις του ΚΕΓ, στο πλαίσιο των παρακάτω Πράξεων:

  • «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας»  (MIS 296442).  Επιστημονική ευθύνη: Ι.Ν. Καζάζης. Στόχοι της συγκεκριμένης Πράξης είναι η διαμόρφωση μεθοδολογικού πλαισίου (αντλώντας από σύγχρονες επιστημονικές παραδόσεις), η ένταξη των ψηφιοποιημένων σχολικών εγχειριδίων και των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων στο πλαίσιο αυτό και η δημιουργία νέου ψηφιακού υλικού, το οποίο θα εξυπηρετεί γόνιμα τις ανάγκες του ψηφιακού γραμματισμού κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας & Γραμματείας.
  • «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» (MIS 296579).  Επιστημονική εύθυνη: Ι.Ν. Καζάζης. Η συγκεκριμένη Πράξη αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου προδιαγραφών για τις ψηφιακές παρεμβάσεις στα γλωσσικά μαθήματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (νέα ελληνική γλώσσα & λογοτεχνία για την πρωτοβάθμια, αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα & λογοτεχνία για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Επιδιώκει, επίσης, τη διατύπωση συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων, τα οποία θα μπορούν να ενταχθούν άμεσα στη σχολική πρακτική. Η προτεινόμενη μεθοδολογία πλαισιώνεται από ψηφιακούς πόρους, που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των σεναρίων, καθώς και από αρχές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σεναρίων.

Οι ανωτέρω πράξεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.

 

Οι δικτυακοί τόποι των δράσεων

Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική εκπαίδευση

Εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο.

Διαδικτυακή κοινότητα εκπαιδευτικών.

Παιχνίδια φιλαναγνωσίας για παιδιά του δημοτικού.

Περισσότερες πληροφορίες και υλικό της δράσης θα βρείτε στον παλαιότερο ιστότοπο μας
old.greek-language.gr.