Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ιδρύθηκε το 1992.

Είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανήκει στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Εδρεύει στην πόλη της Θεσσαλονίκης [άρθρο 26 του Ν.2083/92 (ΦΕΚ Α’ 159)].

Συγκαταλέγεται στους επιστημονικούς ερευνητικούς φορείς της χώρας, ως εντεταλμένο ίδρυμα επιστημονικής περιγραφής και τεκμηρίωσης των τάσεων της ελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό και το εξωτερικό. (αρ. 51 του Ν.2413/96, ΦΕΚ Α’ 124).

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.100/94 (ΦΕΚ Α’ 78), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α’ 118) και είναι ο κατ’ αποκλειστικότητα επίσημος φορέας του ελληνικού κράτους για τη χορήγηση των Κρατικών Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας [αρ. 1 της Υ.Α. Β7/255/98 (ΦΕΚ Β΄ 530)].