«Ισχυρές» — «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού (Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου) Β΄ τόμος

3,56 с НДС

Ισότητα στην επικοινωνία, ήθος της επικοινωνίας, οικολογία της γλώσσας, γλωσσικά ανθρώπινα δικαιώματα, ομοιογένεια-ετερογένεια/πολυμορφία αλλά και πολυτροπικότητα, πολυδεξιότητες και πολυγραμματισμοί: είναι μόνο μερικές από τις έννοιες που προσεγγίζονται στο δίτομο αυτό έργο που αποτελεί πλέον ένα από τα έργα αναφοράς στη διερεύνηση  ανάλογων ζητημάτων.