Η νεοελληνική και μεταφρασμένη λογοτεχνία στην ελλαδική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1884-2001)

10.14 with V.A.T.

Ο τόμος αποδελτιώνει 171 σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιήθηκαν για τη διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στην ελλαδική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (από το 1884 κ.έ.).

Do not specify content here, it will be hidden due to Popup “Anylink” option. View Sample
SKU: 000027 Category: Tags: , ,