Οι Ελληνικές Σπουδές Στην Ευρώπη – Centre for the Greek Language – Publications

Οι Ελληνικές Σπουδές Στην Ευρώπη

20.00 with V.A.T.

Ο τόμος αποτελεί συλλογή από 19 δοκίμια διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων και ανιχνεύει τη γένεση και την ανάπτυξη των αρχαίων ελληνικών αρχικά και αργότερα και των βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών στο πανεπιστημιακό τοπίο της Ευρώπης.

Do not specify content here, it will be hidden due to Popup “Anylink” option. View Sample