ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η Διευθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Προσωπικού

Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης (Ο.Τ.Υ.)